Хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн бодлогын тайлан

Түүвэрлэлт:
Санал асуулгад оролцогчдыг брокер дилерийн компаниар дамжуулан сонгосон. Брокер дилерийн компаниудын харилцагчийн тоог Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс хүсэлт хүргүүлэн авч брокер дилерийн компанийн харилцагчийн тоог жигд төлөөлөх зорилгоготойгоор компаниудыг 4 ангилж, ангилал тус бүрээс тэнцүү төлөөлөл байхаар санамсаргүй түүвэрлэлт хийсэн.

Мэдээлэл цуглуулалт:
Санал асуулгыг Google Forms онлайн платформын тусламжтайгаар үнэт цаасны арилжаа эрхлэгч компаниудаар дамжуулан хөрөнгө оруулагчдын цахим шуудан руу илгээж, илгээсэн тухай мэдээллийг утсаар залган мэдэгдэж бөглүүлсэн.
Санал асуулга 2016 оны 9 дүгээр сарын 13нд эхэлж дөрвөн долоо хоног үргэлжлээд 2016 оны 10 дугаар сарын 7нд дууссан.

Эх сурвалж: СТАНДАРТ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК

No comments: