МОНГОЛ УЛСАД АЯЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ЖУУЛЧДЫН ЗАРДЛЫН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Тус судалгаанд Монгол Улсад аялсан гадаадын 1233 жуулчныг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон хамруулсан байна. 

Судалгааны гол үр дүнгээс дурдахад гадаадын жуулчид Монголд дунджаар 14 хонох хугацаандаа 1,774 ам.долларыг зарцуулж байна.

Бүрэн эхээр нь ЭНДЭЭС 
Эх сурвалж: Монгол банк