НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААРХ ИРГЭДИЙН ХАНДЛАГЫН СУУРЬ ТҮВШИН ТОГТООХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Уг судалгааг УИХ-ын Тамгын газраас Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “MMCG” компани хийж гүйцэтгэжээ.

Судалгааг олон улсын судалгааны ёс зүйн ESOMAR-ын стандарт болон Маркетинг, олон нийтийн санаа бодол, социологийн судалгааны үйлчилгээний (ISO 20252:2012) стандартын дагуу Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг, бүс нутгийн төлөөлөл болсон 5 аймагт 2015 оны 4 дүгээр сард хийж гүйцэтгэсэн байна.

Судалгааны тайланг Монгол хэлээр ҮЗЭХ
Англи хэлээр ҮЗЭХ

Эх сурвалж: UNDP

No comments: