Монголын телевизүүдийн рейтинг

Максима Консалтинг ХХК -ийн Телевиз Үзэлтийн Судалгааны 3-р сарын тайлан олон нийтэд нээлттэй гарчээ.
I. Залуучууд буюу 16-24 насны сегментийн үзэгчдийн хамгийн их үздэг сувгууд  

"Залуучууд" 16-24 насны сегмэнтийн үзэгчдийн хамгийн их үздэг сувгууд

II. Идэрчүүд буюу 25-34 насны сегментийн үзэгчдийн хамгийн их үздэг сувгууд

"Идэрчүүд" 35-34 насны сегмэнтийн үзэгчдийн хамгийн их үздэг сувгууд
III. 35+ эмэгтэй сегментийн үзэгчдийн хамгийн их үздэг сувгууд
"35+ эмэгтэй" сегмэнтийн үзэгчдийн хамгийн их үздэг сувгууд

IV. 35+ эрэгтэй сегментийн үзэгчдийн хамгийн их үздэг сувгууд
"35+ эрэгтэй" сегмэнтийн үзэгчдийн хамгийн их үздэг сувгууд


Дэлгэрэнгүй:
Телевиз үзэлтийн судалгааны тайлан 2014-03 сар
2013 оны телевиз үзэлтийн судалгааны үр дүнд хийсэн ажиглалт

No comments: