Улс төрийн барометр 2014/03 сар

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг гаргасан байна. Судалгаанд Улаанбаатар хот болон Баянхонгор, Булган, Завхан, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Сүхбаатар аймгуудийн 1200 иргэдийг хамруулжээ. Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2014 оны 4-р сарын 5-с 4 сарын 21-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа аж. Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулсан байна.
Дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС

No comments: