“MPO” төв - Улс төрийн барометр

“MPO” мэдээлэл судалгааны төвөөс Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, улс төрд өрнөж буй үйл явдлуудад иргэд хэрхэн хандаж байгааг судалсан байна. Энэхүү судалгааг 2013 оны аравдугаар сарын 1-6 ны өдрүүдэд гүйцэтгэж, Улаанбаатар хотын зургаан дүүрэг, Увс, Баянхонгор, Өмнөговь, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Дорнод аймгийн 1200 иргэнийг хамруулсан аж. Тус судалгаанд телефон утасны аргыг ашиглаж мэдээлэл цуглуулсан бөгөөд цаашид буцаалттай түүврийн аргаар улирал бүр судалгаанд оролцсон иргэдээ солихгүйгээр “Улс төрийн барометр”-ийн тайланг гаргаж байх юм байна. Тайлангаа “Өдрийн сонин”-той хамтран олон нийтэд хүргэж байх аж.

sudalgaa 

sudalgaa
sudalgaa
sudalgaa
sudalgaa
sudalgaa
sudalgaa
sudalgaa
sudalgaa
20.Ерөнхийлөгч, УИХ, Засгийн газрын индекс-Бодит үнэлгээ
Ерөнхийлөгч, УИХ, Засгийн газрын үйл ажиллагаанд иргэдийн өгч буй үнэлгээг индексжүүлэн тооцов. Ингэхдээ олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг түвшинг тодорхойлоход хэрэглэгдэг аргачлалыг ашиглав. Засгийн газрын индекс 5.77 буюу дундаж түвшинд байна. Засгийн газрын индекс үзүүлэлтийг бууруулахад Эрүүл мэндийн яам болон Уул уурхайн яамны үйл ажиллагаа нөлөөлсөн бол засгийн газрыг иргэд сайн гэж үнэлэхэд Зам, тээврийн яамны үйл ажиллагаа гол үүргийг гүйцэтгэсэн байна.
УИХ-ын индекс 5.12, Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн индекс 5.75 буюу тус тус дундаж түвшинтэй байна. Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн үнэлгээ муу гарахад мөрийн хөтөлбөрийнх нь биелэлт нөлөөлж байгаа бол УИХ-ын хувьд хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үйл ажиллагаагаа муу биелүүлж байна гэж иргэд үзсэн байна.
sudalgaa
sudalgaa
sudalgaa
sudalgaa

No comments: