Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран "Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө” сэдэвт судалгааг 2012 онд хийж гүйцэтгэсэн байна.
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Цогтцэций, Ханбогд сумдыг хамруулан уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн иргэд, малчид болон бусад оролцогч талуудыг хамруулан мэдээлэл цуглуулах, уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас хүний эрх зөрчигдсөн тохиолдлыг гүнзгийрүүлэн судлах, судалгааны мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, судалгааны тайлан бичих, судалгааны үр дүнд тулгуурлан дүгнэлт зөвлөмж дэвшүүлэхэд чиглэсэн аж.

Uul-uurhai-dahi-hunii-erkh -

No comments: