Сэтгүүл зүйн социологи хичээлийн шалгалтын билет

Оюутнуудаа эдгээр 24 билетийн хүрээнд шалгалтандаа бэлдэнэ үү!

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 1
Нийгмийн бусад шинжлэх ухаанууд сэтгүүл зүйтэй холбогдох нь

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 2
Социологийн шинжлэх ухааны судлах зүйл, үүрэг, ач холбогдол

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 3
Социологийн шинжлэх ухаан болон  социологийн судалгааны талаарх төсөөлөл


Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 4
Социологийн тодорхой судалгааны стратегийн төлөвлөгөө үе шат: Стратегийн судалгаа

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 5
Социологийн судалгааны хөтөлбөр / Судалгааны шийдвэрлэх асуудал, судлах зүйл, объект, зорилго, зорилт

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 6
Судалгааны үндсэн ойлголтонд тайлбар хийх

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 7
Судалгааны судлах зүйлд анализ хийх
Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 8
Таамаглал, түүний судалгаанд гүйцэтгэх үүрэг

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 9
Судалгааны мэдээлэл цуглуулах үндсэн аргууд

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 10
Тоон болон чанарын судалгааны аргууд, түүнийг сэтгүүл зүйд хэрэглэх нь

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 11
Асуулгын арга-анкет, сурвалжлага

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 12
Ажиглалтын арга

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 13
Баримт бичиг судлах арга / Уламжлалт ба контент анализын арга

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 14
Гүнзгийрүүлсэн ярилцлага

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 15
Төвлөрсөн бүлгийн ярилцлага буюу фокус группын арга

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 16
Судалгааны анхдагч мэдээлэл цуглуулах, бүрдүүлэх

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 17
Судалгааны мэдээллийг хянах, кодлох, програмд оруулах

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 18
Судалгааны мэдээлэл боловсруулах аргачлал

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 19
SPSS программын тухай

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 20
Судалгааны тайлан бэлтгэх, тайлангийн хэлбэрүүд

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 21
Мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус түвшинд хийгдсэн судалгааны ялгаа

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 22
Судалгааны үр дүнг ашиглах, баримтлах зарчим

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 23
Сэтгүүлчид судалгааны үр дүнг хэрхэн ашиглах, анхаарах зүйлүүд

Сэтгүүл зүйн социологи БИЛЕТ 24
Хэвлэл мэдээллийн салбарт хийгдсэн судалгаанууд /хөтөлбөртэй судалгааны үр дүн ба хөтөлбөргүй хийсэн судалгааны үр дагавар/

No comments: