Хүн амын нутагшилт, суурьшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа

Зохиогч : Б.Болдбаатар
Хэвлэсэн: Үндэсний Хөгжлийн Хүрээлэн
Он: 2011
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, нутагшилт суурьшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, бодлогын зөвлөмж, цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулахад орших бөгөөд энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд дараахь зорилтыг тодорхойлж байна. Үүнд:
  1. Хүн ам, хөдөлмөрийн зах зээлийн онол, арга зүйг судалгаанд ашиглах
  2. Монгол Улсын хүн ам, хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, эдийн засагт нөлөөлөх нөлөөллийг тооцож, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх
  3. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлвийг хүн амын өсөлт, шилжилт хөдөлгөөн, нутагшил, суурьшил, үйлдвэржилтийн төлөв, шинэ ажлын байр, ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээ цаашдын хандлагад тулгуурлан судлах
  4. Монгол улсын ажиллах хүчний хэрэгцээ, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг тэргүүлэх салбар, нутагшилтын бүсээр судалж, богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийж, таамаглал дэвшүүлэх юм.

Labor Market_NDIC -  

No comments: