"Социологийн судалгааны үндсэн аргууд" ном

Хянан тохиолдуулсан: В.Отгон насан
Он: 2005 
Хот: Улаанбаатар хот
Нүүрний тоо: 193
Эрхлэн гаргасан: МУИС Социологийн тэнхим
Хэвлэлт: Нэмж засварласан 3 дахь хэвлэл
Өмнөх үгний хэсгээс...

No comments: