Зөвлөх үйлчилгээний урилга

Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох аргачлал нь (Proxy Means Testing) өрхийн амьжиргааны түвшинг үнэлж, нийгмийн дэмжлэг, тусламж хүртэх шаардлагатай өрхүүдийг тодорхойлоход чиглэгдэнэ. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам (НХХЯ) нь энэхүү батлагдсан аргачлалын дагуу судалгааны ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул сонирхсон зөвлөх хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

1. Зөвлөх үйлчилгээ нь нийт 7 багцтай бөгөөд уг зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь багцад хамаарах аймгийн өрхийн гишүүдээс судалгааны батлагдсан маягтын дагуу ярилцлага авах замаар тэдгээр өрхийн нийгэм, эдийн засгийн байдлыг үнэлэх мэдээллийг цуглуулах, цуглуулсан мэдээллийг компьютерийн тусгай программыг ашиглан өгөгдлийн санд шивж өрхийн мэдээллийн сан үүсгэхэд оршино.

2. БАГЦЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ:
3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь танилцуулга хүсэлтийг 3-аас доошгүй хуудсанд багтаан бичих ба зөвлөх хуулийн этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 14–16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:
• Хийж гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний зорилгоо тодорхойлсон байдал, ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
• Нийтлэл, ижил төстэй судалгааны ажлын хэвлэгдсэн тайлангийн жагсаалт /шаардлагатай бол хавсаргах/
• Сүүлийн 3 жилд гүйцэтгэсэн ижил төстэй судалгааны ажлын туршлагын мэдээлэл
• Зөвлөх багийн ажиллах хүчний чадавхийн мэдээлэл /голлох судлаачдын мэргэшил, ур чадварын мэдээлэл, боловсролын болон эрдмийн зэрэг, цолны дипломын болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, иргэний баримт бичгийн хуулбар/
• Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, нийгмийн даатгалын байгууллагын болон татварын байгууллагын тодорхойлолт/

Чадварыг нэмэгдүүлж, сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

3. Сонирхсон зөвлөх хуулийн этгээд 2012 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 11.00 цагт Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны хурлын танхимд ирж нэмэлт мэдээллийг авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2012 оны 1 дүгээр сарын 16–ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ үү.

Хаяг: Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны 2 давхарт 207 тоот өрөө,
Нэгдсэн үндэстний гудамж, Засгийн газрын 2 дугаар байр,
Улаанбаатар-15160, Монгол улс
Утас: 261119

No comments: