"Статистикийн шинжилгээ судалгаа хийх гарын авлага" ҮСГ

Энэхүү гарын авлагад статистикийн шинжилгээ, судалгааны ажлын арга зүй, шинжилгээний аргуудын хэрэглээг нэлээд дэлгэрэнгүй байдлаар багтаасан байна.
SHINJ_Cor_Reg_Time-S_Ind_LastEd_H0620 -

No comments: