ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА - ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн талыг тодорхойлох чиглэлээр хийгдсэн хамгийн сүүлийн үеийн төрөлжсөн судалгаа нь МЯНГАНЫ СОРИЛЫН САНГИЙН ТЕХНИК, МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН “Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа” юм. Тус судалгааны хүрээнд хийгдсэн Барометрын судалгаанд улсын хэмжээний нийт аж ахуйн нэгж байгууллагын 3.6 хувьтай дүйцэх 11 салбарын 1323 байгууллагыг хамруулсан аж. Эцсийн тайланг толилуулж байна.

LMS_Final_Report_MNG -

No comments: