“ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА”

Өмнөговь аймгийн нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа нь аймгийг бүхэлд нь хамарсан, ОТ төслийн бүсийн сумдын талаарх тоо мэдээлэл шууд авах, түүнчлэн ОТ төслөөс гарч болох янз бүрийн шинж төлөв, үр дагавар бүхий нөлөөллийг нарийвчлан үнэлэхэд нутаг дэвсгэрийн хувьд ч томдож байсан юм. Гэхдээ энэхүү суурь судалгаа нь ОТ төслийн бүсийг тусад нь, түүний дотор ОТ төсөлтэй шууд хил залгадаг Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций, Манлай сумд болон аймгийн төв - Даланзадгад сумыг хамарсан суурь мэдээллийг багтаасан тайлан гаргах үндсэн материал болсон юм.

Тайланг бүрэн эхээр нь эндээс авна уу http://www.ot.mn/

No comments: