Шилжих хөдөлгөөн хүүхдийн амьдралд судалгааны товч тайлан

Тус судалгаа нь хэрвээ шилжих хөдөлгөөнөөс үүдсэн нийгмийн асуудлуудыг зохистой шийдвэрлэхгүй бол 2015 он гэхэд Монголын бүх хүүхдийг боловсролд хамруулах зорилт хангагдахгүй байж болзошгүй гэж үзэж байна. Шилжиж явсан хийгээд ард нь үлдсэн өрхүүдийн дөрөвний нэгээс илүүгийн нь амьдралын нөхцөл хүнд байгаагаас тэдний хүүхдийн ирээдүй бүрхэг байна.

PDF-ээр харах

No comments: