Улс төрийн боловсролын академи /УТБС/

1993 онд байгуулагдсан.
· Монголын Улс төрийн шинжлэх ухааны Холбооны гишүүн.
· “Азийн Барометр” Олон улсын Судалгааны төслийн багийн гишүүн. (www.asianbarometer.org)
· Ардчилал Судлалын Хүрээлэнгүүдийн сүлжээний гишүүн. (www.wmd.org/NDRI)

Монгол оронд хувь хүн бүрийн эрх, эрх чөлөөт байдлыг хүндэтгэж хүлээн зөвшөөрсөн, эв санааны нэгдэлд тулгуурласан нийгмийн дэг журам, эрх зүйт, ардчилсан төр бүрэлдэх, хөгжин бэхжих үйл хэрэгт тус дэмжлэг үзүүлэх нь Улс төрийн Боловсролын Академийн Үндсэн зорилго мөн.

Үндсэн зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд
· хүний эрх, эрх чөлөөт байдлыг дээдлэх үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх,
· олон ургальч үзэлд тулгуурласан нээлттэй нийгэм бүрэлдүүлэх,
· иргэний ардчилсан нийгэм, эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх,
· парламентын засаглал, олон намын тогтолцоог бэхжүүлэх,
· нийгмийн удирдлагын тогтолцоог ардчилах, боловсронгуй болгох, төвлөрлийг сааруулах үйл хэрэгт дэмжлэг үзүүлнэ.

Дэвшүүлсэн зорилгодоо хүрэхийн тулд
· Иргэний аливаа төрлийн сургалт зохион байгуулах,
· Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт хавсарга ба суурь судалгаа явуулах,
· Тогтмол хэвлэл, сурах бичиг, төрөл бүрийн сургалтын гарын авлага хэвлэн нийтлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа зохион байгуулна.

УБТА нь Монгол улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд бүртгэлтэй, ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм. (Гэрчилгээ ¹05)

Академийн эрх барих дээд байгууллага болох Удирдах зөвлөлийг 2 жилийн хугацаагаар сонгоно. Удирдах зөвлөлийг УИХ-ын гишүүн асан доктор Даваадоржийн Ганболд тэргүүлж байна.

Академи нь ардчиллын тухай мэдлэгийг нийтэд түгээж, улс төрийн боловсролыг иргэдэд эзэмшүүлэхдээ дотоодын болон гадаадын байгууллага, хувь хүнтэй хамтран ажилладаг. 1993 оноос ХБНГУ-ын Конрад Аденауэрын Сантай нягт хамтран ажиллаж байна.

Академийн төв нь Улаанбаатар хотод байрладаг. 1997 оноос Дархан-Уул, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Ховд зэрэг 6 аймагт өөрийн салбар төвөө нээн ажиллуулж байна.
Тус байгууллагаас улс төр, эдийн засаг, эрх зүйн салбарыг хамарсан суурь ба хавсарга судалгааг бие даан болон гадаад, дотоодын байгууллагатай хамтран явуулдаг. "Ардчиллын үнэлэмжийн төлөвшил" сэдэвт "Азийн Барометр" бүс нутгийн судалгаанд 2002 оноос Монгол улсыг хариуцан ажиллаж байна.

Хийгдсэн судалгаа:


No comments: