"Ажиллах хүчний түүвэр судалгаа"-ны 2009 оны 4 дүгээр улирлын мэдээ

Монгол Улсад "Ажиллах хүчний түүвэр судалгаа(АХС)"-г 2002-2003 онд анх удаа олон улсын нийтлэг аргачлалын дагуу улирлаар явуулсан нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын хэлбэлзлийг тусгасан хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний хэмжээний суурь судалгаа болсон билээ. Харин "Статистикийн тухай" Монгол Улсын хуулинд 2004 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр 2006 оноос АХС-г улирлаар явуулж, үр дүнг нэгтгэн тархаадаг болсон юм. ҮСХ-ны дарга, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 01/68/94 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал"-ын дагуу 2009 оны 4 дүгээр улирлын судалгаа явуулсныг хүргэе.
2009 оны ажиллах хүчний 4-р улирлын судалгаанд сонгогдсон 3204 өрх 100 хувь хамрагдлаа. Судалгааны дүнгээр 15 ба түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо 1120.3 мянга байгаагийн 596.1 мянга буюу 53.2 хувь нь эрэгтэй, 524.2 мянга буюу 46.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 977.4 мянга нь ажиллагчид, 142.9 мянга нь ажилгүй иргэд байна. Ажилгүйдлийн түвшин 2009 оны 4-р улиралд улсын хэмжээнд 12.8 хувь, хотод 16.5 хувь, хөдөөд 7.9 хувьтай байна. Аймаг, нийслэлийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс (ХХҮХ)-т бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 2010 оны 2 дугаар сарын эцсийн байдлаар 36.0 мянга болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 3728 хүнээр буюу 11.6 хувиар нэмэгдсэн байна.
Улсын хэмжээгээр 19.5 мянган эмэгтэй ажилгүй гэж бүртгүүлсэн нь нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 54.3 хувийг эзэлж байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдээс 2010 оны эхний 2 сарын байдлаар 3.0 мян.хүн ажилд орсны 18.1 хувь нь төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төсөвт байгууллагад, 81.9 хувь нь компани, хоршоо, бусад байгууллагад ажилд оржээ. Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2009 оны 4 дүгээр улирлын судалгаанд Улаанбаатар хот, 21 аймгийн нийт 2802 өрх хамрагдлаа.

Эх сурвалж: www.inet.mn

No comments: