Судалгааны байгууллага сонгон шалгаруулна

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр ядуу болон эмзэг бүлгийн өрхийг хүнсний хомсдолд өртөх эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор хүнсний талоны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Энэ ажлын хүрээнд тус яамны дэргэд Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл хэрэгжүүлэх албыг байгуулсан.Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл хөтөлбөрийн нэгжийн дэмжлэгтэйгээр орлогыг орлуулан тооцох аргаар ядуу өрхийг тодорхойлох, ядуу өрхийн мэдээллийн баазыг бий болгох зөвлөх компани, их, дээд сургууль, мэргэжлийн төрийн бус байгууллага, судалгааны байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах гэнэ.Мэдээлэл цуглуулах ажлын гол зорилго нь өрхийн амьжиргааны түвшинг үнэлж, тусламж зайлшгүй авах шаардлагатай өрхүүдийг тодорхойлох явдал юм. Судалгааны байгууллага нь туршилтад хамрагдах аймаг, дүүргийн өрхүүдийг ярилцлагад хамруулж тэдгээр өрхийн нийгэм, эдийн засгийн байдлыг үнэлэх мэдээллийг цуглуулах, цуглуулсан мэдээллийг компьютерт оруулж тусгай програм ашиглан боловсруулах үндсэн дээр ядуу өрхүүдийг тодорхойлох гэнэ.


Зурган дээр товшиж томсгож харна уу

No comments: