Улс төрийн барометр №4(37), 2009 он 10 сар

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдалын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар, Увс, Төв, Хэнтий, Хөвсгөл аймгуудын 1200 иргэдийг хамрууллаа.Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2009 оны 10-р сарын 1-с 11-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа юм. Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулав. Энэхүү судалгааг ХБНГУ-ын Конрад Адэнауэрын Сан санхүүжүүллээ.
Сант Марал 2009 он
Татаж авах

No comments: