НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Нийслэлийн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны 2014 оны эхний улирлын судалгааны үр дүнг танилцуулсан байна. Нийслэлийн иргэдийн санаа бодлыг тодруулж холбогдох талуудад хүргэх зорилготой "Нийслэлийн иргэдийн сэтгэл ханамжийн синдикат судалгаа"-г улирал тутам явуулж байх аж.No comments: