УЛС ТӨРИЙН БАРОМЕТР, 2013 ОН 4 САР

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар хот болон Увс, Архангай, Өвөрхөнгай, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий аймгуудийн 2000 иргэдийг хамрууллаа. Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2013 оны 4-р сарын 5-с 4 сарын 21-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа юм. Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулав.

ТАЙЛАНГ ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ

No comments: