"Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлсний төлбөрийн тухай хууль"-ийн төсөлд иргэдийн саналыг тусгах нь.

Үндэсний хэмжээний санал асуулга
Захиалагч: UNDP Mongolia
Хэрэгжүүлэгч: Хэвлэлийн Хүрээлэн
Улаанбаатар
2009 он
Report_Countryside_final[1] -

No comments: