"Орон нутгийн засаглалд иргэдийн оролцоог хангах нь" ном

Номын нэр: "Орон нутгийн засаглалд иргэдийн оролцоог хангах нь"
Зохиогч: НҮБХХ "Орон нутгийн засаглалыг дэмжих хөтөлбөр"
Хуудасны тоо: 60
Гадуур худалдаанд буй үнэ: Цаасаар хэвлэгдээгүй

Номыг ТАТАЖ авч унших

No comments: