ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГ ШАЛГАРУУЛНА.

Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв ТББ нь 2008 оноос Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр “Монгол дахь хүн худалдаалахтай тэмцэх” иж бүрэн, томоохон төслийг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна.

Тус төслөөс 2008-2009 онд хууль сахиулах байгууллагын 600 гаруй ажилтныг хамруулсан ”Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь” 5 бүсчилсэн сургалт, ерөнхий боловсролын түүх, нийгмийн ухааны 600 гаруй багш нарын “Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь-II” 6 бүсчилсэн сургалтуудыг зохион байгуулсан тул дээрхи 2 сургалтуудад хөндлөнгийн үнэлгээ хийх багийг сонгон шалгаруулна.

Үнэлгээний багийн нийт төсөв: 15-18 сая төгрөг
Үнэлгээг хийх хугацаа: 2010 оны 12 дугаар дунд-2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр

Гүйцэтгэх ажил
• 2 бүсчилсэн сургалтыг явуулсан багш нарын багт үнэлгээ өгөх
• Сургалтанд оролцогсдоос олж авсан мэдлэг, чадварыг практикт хэрхэн ашиглаж байгаад үнэлэлт өгөх
• Цаашид сургалт хийх хэрэгцээ шаардлага байгаа эсэх, санал зөвлөмж боловсруулах
• Үнэлгээний үр дүнгээр 2 тусгай тайланг бичих

Тавигдах шаардлага:
• Хараат бус мэргэжлийн судалгааны/үнэлгээний байгууллага /баг/ байх
• Судалгаа болон үнэлгээ хийж байсан дадлага, туршлагатай байх

Бүрдүүлэх материал:
• Судалгааны багийн /байгууллага/ танилцуулга
• Үнэлгээний багийн төсөл/баримт бичиг /дээд тал нь 5 хуудсанд багтаана/. Үүнд, үнэлгээг хийх аргачлал, нарийвчилсан хугацаа, төсвийн задаргаа зэргийг тодорхой тусгана.

Төслийн санал, баримт бичгийг 2010 оны 12 дугаар сарын 6-ны 15.00 цагаас өмнө дараах хаягаар ирүүлнэ үү.

Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо 40 мянгат , Монгол Уламжлал Академийн байр
Утас: 70110216, Факс: 70110215
Цахим шуудан: hspsc@mongol.net

Сургалттай холбоотой мэдээлэл, тайланг http: www.humantrafficking.mn, www.hspsc.mn хаягаар авна уу.

No comments: