"Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт зарцуулж буй улсын төсвийн хөрөнгийн жендерийн дүн шинжилгээ" судалгааны тайлан


EmpSector_budget_mong -

No comments: