Сант марал сан - Политбарометр 2010 оны 4 сар

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдалын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар, Дорноговь, Дундговь, Завхан, Хэнтий, Архангай аймгуудын 1200 иргэдийг хамрууллаа. Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2010 оны 4-р сарын 16-с 23-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа юм. Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөө харьцуулсан байдлаар харуулав.
Энэхүү судалгааг ХБНГУ-ын Конрад Адэнауэрын Сан санхүүжүүлжээ.

PDF файлаар ХАРАХ

No comments: