Стандарт асуулга судалгаа ба энгийн яриа хоорондын ялгаа


Энгийн яриа

Стандарт сурвалжлага

1

Нийт оролцогчдын асуулт ба хариултууд бодитой тэнцвэржсэн байдаг

Сурвалжлагч асуух ба респондент маш богино хугацаанд хариулдаг

2

Санал бодол мэдрэмжээ нээлттэй солилцдог

Зөвхөн респондент мэдрэмж ба санал бодлоо илэрхийлдэг

3

Оролцогч хэлэлцэж байгаа гол асуудлуудыг ятгаж итгүүлэх, зөвтгөн шүүхийг оролдох байр суурьтай байна

Сурвалжлагч ямар нэг зөвтгөх байр суурь баримталдаггүй, респондентын санал бодол ба итгэл үнэмшлийг өөрчлөхийг оролддоггүй

4

Хүмүүс сэтгэл санааны таалагдал, үл таалагдал буюу сэтгэлийн бодит хөдлөл зэргээ илэрхийлнэ

Сурвалжлагч тухайлан тавьсан асуултуудын хариултуудыг олж авахад анхаарна

5

Энгийн дадал заншил болсон хариултыг хамгийн эхэнд тавина. Сайн уу гэхэд “сайн” гэх мэт

Сурвалжлагч респондентод нөлөөлж болох дадаж заншсан хариулт авахаас зайлсхийдэг ба ямаг нэг дадал болоогүй сэтгэн бодох хариултуудыг эрж хайдаг

6

Оролцогчид мэдээлэл солилцон, мэдэж байгаа бодитой алдааг засварлана.

Респондентууд ихэвчлэн мэдээллээр хангадаг. Сурвалжлагч респондентийн бодитой алдааг ямар нэгэн байдлаар засварладаггүй.

7

Сэдэв өөрчлөгдөж болох бас оролцогчид өөр шинэ сэдэвийг эрэлхийлнэ.

Сурвалжлагч сэдэв, чиглэл, ярианы хурдыг тус тус хянаж байдаг

8

Сэтгэл хөдлөлийн өнгө нь шог хошин зүйлээс баяр хөөр, уур уцаар, гуниг харуусал зэрэгт хүртэл солигддог

Сурвалжлагч санал нийлж байгаагаа харуулж дэмжлэг үзүүлэх боловч дуу хоолойн хувьд илүү албархуу бөгөөд объектив өнгө аясыг илэрхийлнэ.

9

Хүмүүс асуултуудыг үл хэрэгсэх буюу булзааруулж болох ба хөнгөн хийсвэр, ор үндэсгүй хариултуудыг өгч болох юм.

Респондент асуултуудыг булзааруулж чадахгүй бөгөөд итгэж болохуйц, гүн гүнзгий хариултуудыг өгдөг

Эх сурвалж: Golden (1980-19-25) Sudman and Bradbum (1983-5-10) зэргээс түүвэрлэн авав.

No comments: