Япон дах Монгол иргэдийн дунд явуулсан социологийн судалгаа

Япон дах Монголчуудын Холбоо
Судалгааны агуулга
1. Судалгааны зорилго:
Япон улсад аж т рж буй Монгол улсын иргэдийн нийгмийн амьдрал, тулгамдсан асуудлын талаарх санаа бодлыг нь сонсох
2. Судалгааны асуудлууд:
a. Япон дахь амьдрал, тулгарч буй асуудал болон хэрхэн шийддэг талаар
b. Санаа зовоосон асуудлуудын талаар
3. Судалгаанд хамрагдагсад:
Японд улсад аж төрдөг Монгол улсын 220 иргэн
4. Судалгааны арга:
a. Гишүүд биечлэн бичгээр цуглуулах
b. Вэбсайт анкет
5. Судалгааны хугацаа
2009/05/03 - 2009/05/30

Судалгааны тайланг татах *ТАТАХ*

No comments: