СОЦИОЛОГИД ЗАРЛАХ ХАЙР

ОДООГООС НЭГ ЖИЛ ГАРУЙН ӨМНӨӨ БУЮУ 2007 ОНЫ 02 САРЫН 07-НД “НИЙГЭМ СУДЛАХ ЗААХ АРГА” ХИЧЭЭЛ ДЭЭР НЭГЭН БЯЦХАН ЭССЭГ АНГИЙХАНДАА УНШИЖ ӨГЧ БИЛЭЭ. ЭССЭНИЙ МИНЬ СЭДЭВ: “СОЦИОЛОГИД ЗАРЛАХ ХАЙР”. ТЭР ЭССЭГЭЭ ХАЙЖ БАЙГААД ОЛЧЛОО. БЛОГТОО ТАВЬЧИХЪЯ.
Ñîöèîëîãè áîë ñîöèàëü øèíæëýõ óõààíóóäûí õàòàí õààí ìºí’’
-Ñîöèîëîãèéí ñîíãîäîãóóä-
Ìýðãýæèë á¿õýí ñàéõàаí. Òýð äóíäàà àç æàðãàëûí , àìüäàðëûí ãýæ íýðëýãäñýí ñîöèîëîãè÷ ìýðãýæèë á¿¿ð ÷ ñàéõàаí. Áè ñîöèîëîãèä õàéðòàé. ßàãààä ãýâýë ìèíèé àìü àìüäðàë , миний аз жаргал. Ìèíèé õàéðûí ò¿¿õ áóóíûõàà îâîî õàðààã онилоогүй áóóäñàíààñ ýõòýé. Юу ч бодоогүй сонгосон социологийг. Ãýâ÷ áè îíîñîí байсаан. Îíîãäñîí “ áàé ” ìèíü ñîöèîëîãè áàéëàà. ßìàð ìýðãýí þì áý би? / áóðõàí танд баярлалаа /. Óóë óõààíû òàëààð ñîíñîî ÷ ¿ã¿é, äóóëàà ÷ ¿ã¿é , áàðàã “ñîöèîëîãè ” ãýæ õýëæ ÷ ÷àäàõã¿é бяцхан ñóðàã÷ áàéëàà- òààðóóõàí ñóðëàãàòàé, ýìçýã ñýòãýëòýé.
Áè ñóðñààí. Íýã, õî¸ð, ãóðав, дөрвөн жил… /íèñýõ ìýò õóðäàí/. Áè ãàéõñàí, áàëìàãäñàí, ñàíäàðñàí. ¯íýõýýð ãàéõàìøèãòàé. Èéì øèíæëýõ óõààí /áèå äààñàí/ áàéãààä áàÿðëàñàí. Áè Î.Êîíòîä èòãýñýí, Ý.Äþðêãåéìèéã ñóäàëñàí, Ì.Âåáåðèéã ø¿òñýí, Ð.Ìåðòîíä õàðèí äóðëàñàí.
Íýãýíòýý XX-ð çóóíû ñîöèîëîãèéí ãèãàíò Ý.Ãèääåíñ “ Õ¿í çàí ¿éëèéã ñîöèàëü òàëààñ íü ñóäàëäàã í¿ä ãÿëáàì, ñýòãýë òàòàì ¿éë àæèëëàãàà” ãýæ ñîöèîëîãèéã òîäîðõîéëæýý. Áàñ ººð õýí íýãýí íü “Îð÷èí ¿åèéí íèéãìèéí îð÷èí ¿åèéí øèíæëýõ óõààí” ãýæ õýò ìîäåðнист õàíäëàãààð òîäîðõîéëæýý. “Ãóäàìæèíä ÿâàà õî¸ð õ¿íèé õàðèëöààíààñ òèâ äýëõèéã õàìàðñàí ñîöèàëü ¿çýãäýë” õ¿ðòýë ñîöèîëîãèä õàìààòàé. Ñîöèîëîãè- ãëîáàë øèíæòýé. Ñîöèîëîãè áîë æèíõýíý áîëîâñðîë, àóãàà èõ îþóíû ñî¸ë. Ýíäýýñ õ¿í òºðºëõòíèé ñî¸ëûí, èðãýíøëèéí, ýäèéí çàñãèéí á¿òöèéí, òºðèéí ìåõàíèçìûí õºãæèõèéí äèíàìèêèéã îëæ õàðæ çºâ çóðàãëàëòàé áîëæ áîëíî. Öààøëààä àíãè, á¿ëýã, íèéòëýã, ¿íäýñòýí, óãñààòàí, ñýõýýòýí, òà, áè, áèä á¿ãäýýðýý ñîöèîëîãèéí ñóäàëãààíû îáüåêò, ò¿¿íèé ºì÷. Ýíý ºì÷èä íü áàéäàãòàà áè ñîöèîëîãèä õàéðòàé.
Ǻð÷èë人í, ñºðãºë人í, ïîçèòèâèçì, ìàðêñèçì, ýòíîìåòîäëîãè, êîíâåðãåíöè, ñòèãìàòèçàöè, ñèìâîèê èíòåðàêöèîíèçì, ôåíîìåíîëîãè. Ýíý õýë õóãàë÷èõ øàõñàí ¿çýë áàðèìòëàë, îíîëóóä- áèäíèé ç¿ã ÷èã çààí ºãºã÷ ëóóæèí ìºí. Ýíý ëóóæèíä áàñ ë áè õàéðòàé.
Ñîöèîëîãèéí ñóäëàõ ç¿éëèéã “õ¿í, õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí õàðèëöàà” ãýæ ¿çñýí Ò¸ííèñ , “Õàðèëöàí ¿éë÷ëýë” ãýæ ¿çñýí Ã.Çèììåëü, õ¿íèé çàí ¿éë ãýæ òîäîðõîéëñîí Ï.Ñîðîêèí íàðò á¿¿ð ÷ èë¿¿ õàéðòàé. Òýä ìèíèé ¿çýë ñàíààã òºëºâø¿¿ëñýí. Òèéìýýñ áè түүхэн аваргууддаа õàéðòàé. Îð÷èí ¿åèéí íèéãìèéí øèíæëýõ óõààí ãýæ íýðëýäýã á¿õ óõààíóóäûí äîòîð òýðã¿¿í áàéð ýçýëäýã ñîöèîëîãè, ò¿¿íèé ñóäàëãàà, ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í, áîëîâñðóóëàëò, àíêåò, SPSS програмандаа õàéðòàé.
ÒÂ-ýýð ñóäëàà÷ Ä.Ãàíõóÿã ÇÃ-ûã, òºðèéí ýðõýì ò¿øýýäèéí í¿¿ðèéã íü óëàéòàë, ãàçàð äîð îðòîë íü ø¿¿ìæèëíý. Áîäëîãûí ñóäëàà÷ ×.Òàìèð Èðãýíèé õîëáîî áàéãóóëàí øóäàðãà ¸ñíû äàéí çàðëàíà. Ö.Áîëä , Г.Ò¿ìýííàñò, Ä.̺íõòºð ìîíãîëûí íèéãýìä îíîø òàâèíà. Î.̺íõáàò òóðøëàãà ñóäëàí õèëèéí ÷àíàäàä ìîðèëíî. Òà íàðòàà, áàãø ñóäëàà÷èääààà õàéðòàé. Áè ìîíãîëûí ñîöèîëîãèä õàéðòàé.
Ìîíãîëûí ñîöèîëîãè öîî øèíý, õ¿íýýð áîë áàë÷èð ãýíýн õ¿¿õýä. “Øèíý þì àóãàà èõ þìíààñ ÷ èë¿¿ ãàéõóóëàí øàãøðóóëàõ íü áèé” ãýæ Ñåíåêà õýëæýý. Øèíý ñîöèîëîãè ýõ îðîíä ìèíü õºãæèíº, ýõ îðîíä ìèíü ãýðýë ãýãýý àâ÷èðíà, õàðèí äàðàà íü øàãøèãäàíà. Èíãýõèéí òóëä ñîöèîëîãè÷ îþóòíóóä òà á¿õíèé ¿¿ðýã ðîëü äàëàé ìýò, òýíãýð ìýò. Òà íàð áîë çàëãàìæ õîëáîî- õîé÷ ¿å, миний залуу насны мөнхийн хань.

Òèéìýýñ òà íàðòàà ÷ ãýñýí áè хязгааргүй õàéðòàé.

Òèéìýý áè Ñîöèîëîãèä õàéð çàðëàæ áàéíà
2007-02-07

Cоциологийн 4-р ангийн оюутан Н.Батзориг

2 comments:

mendee said...

Ìèíèé òàíû Ñîöèîëîãèä õàéð çàðëàñàí íèéòëýëèéã óíøèëàà. Íàäàä ìàø èõ òààëàãäñàí. Ó÷èð þó âý ãýõëýýð áè áàñ ñîöèîëîãè÷ ìýðãýæëèéã ñîíãîí ñóðàëöàõààð Çàâõàí àéìãààñ èðñýí ñîöèîëîãèéí òàëààð þóãàà ÷ ìýäýõã¿é íàäàä òàíû àíõ øèíýõýí îþóòàí áàéñàí øèã ÷èíü òýð ºíãºðñºí öàã ¿å òàíâ ßà îäîî, ºíººäºð íàäàä èðñýí þì øèã ñàíàãäàæ áàéíà. Õàðèí òàíû áè÷ñýí íèéòëýë òàíü íàìàéã çºâ ìýðãýæèë çºâ ñîíãîñîí áàéíà õýçýý ÷ àëçàõã¿é áàéõ, ÿàõ áîë ãýñýí ýðãýëçýýã ìààíü íîòëîæ áàòëàæ ºãñºí òàíü ä òàëàðõëàà. Òàíüòàé òàíèëöàõàä òààòàé áàéíàà. Íàìàéã Õóëóóä îâîãò ×èìýääîðæèéí Ìýíäáàÿð ãýäýã áè Çàÿà çîëòîé Çàâõàí íóòãèéí õ¿¿ ÌÓÈÑ-ÍØÓÑ-èéí 1-ð êóðñä ñóðàëöäàã. Òàíûã ìèíèé áè÷ñýí íèéòëýëèéã îëæ óíøèõ áàéõ ãýäýãò íàéäàæ áàéíà à.

ЗОРИГТ8 said...

Амжилт хүсье Мэндбаяраа