Засаг дарга нарын рейтинг /2007/


Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны амин сүнс нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, олон нутгийн иргэдийн идэвхи оролцоо билээ. Дээрх гурвал нийлж орон нутгийн засаглалыг удирдах бөгөөд аливаа төлөвлөгдсөн ажил, мөрийн хөтөлбөр нь түүгээр л дамжиж хэрэгждэг онцлогтой. Ялангуяа засаг дарга нь шууд оролцоотой, гар биечлэн дүрдэгээрээ ихээхэн онцлог. Монголын Лектор төв 2007 оны 3 сард бүх аймгийн болон Улаанбаатар хотын дүүргийн засаг дарга нарын рейтингийг тогтоох зорилгоор 21 аймаг 9 дүүрэгт олон нийтийн санал асуулга явуулж байжээ. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààã àâàõ ÿâöàä õºäººãèéí èðãýä, îëîí íèéòòýé í¿¿ð òóëàí óóëçàæ ÿðèëöàõ çóóð íýëýýäã¿é ñàíàà áîäîë òºðºõèéí çýðýãöýý çàéëøã¿é òºð çàñãààñ àíõààðàí ¿çýæ õèéõ íü òýðã¿¿íèé àñóóäëóóäûã äóðäàæ áàéëàà. Äýä á¿òýö, Áîëîâñðîë, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíýýñ ýõëýýä ºäºð òóòìûí õýðýãëýýíèé àñóóäëóóä õ¿ðòýë òóëãàìäàæ áàéãàà íü ñóäàëãààíààñ õàðàãäñàí байна. 
Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä òýð äóíäàà óëñ òºðèéí ñóäàëãààíä ÓÈÕ áîëîí èõ õóðàëä íýð äýâøèõ ìàãàäëàëòàé õ¿ì¿¿ñèéí æàãñààëòûã ãàðãàäàã áîë Лектор төвийхөн ýíý óäàà îðîí íóòàãò àæèëëàæ áàéãàà àéìãèéí çàñàã äàðãà íàð îëîí íèéòèéõýý èòãýëèéã õýð çýðýã õ¿ëýýæ áàéãàà òàëààð àâ÷ ¿çýí òà àéìãèéí çàñàã äàðãàà ÓÈÕ-ä ñîíãîõ óó ãýñýí àñóóëòàä äàðààõ áàéäëààð õàðóóëæýý.

Энэ судалгаа дүн нь хаана ч хэвлэгдээгүй, интернетэд ч тавигдаагүй байсан юм. Ингээд Засаг дарга нарын рейтингийг сонирхвол Хэнтий аймгийн Засаг дарга Жаргал, Дорноговь аймгийн засаг дарга Батсуурь нарын адил рейтингтэй байсан байна. Харин Архангай, Өмнөговь аймгийн Засаг дарга нарын рейтинг ихээхэн тааруу байв. /Зурган дээр дарж томруулж харна уу/


No comments: