Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний "Эм Эм Си Жи" ХХК ажилд урьж байна

Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний "Эм Эм Си Жи" ХХК судалгааны менежерийн ажилд урьж байна. Тус компани нь бизнесийн болон нийгмийн чиглэлийн бүхий л төрлийн судалгаа шинжилгээг голлох чиглэлээ болгон ажилладаг бөгөөд дагалдах чиглэлээр маркетинг борлуулалтын зөвлөгөө, хүний нөөц чадавхижуулах сургалт, байгууллагын маркетинг PR-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, маркетингийн болон бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

No comments: