"Монгол өрхийн амьдрах орчин" / Spoonmedia

Энэхүү судалгаагаар Улаанбаатар хотын айл өрхийн хэдэн хувь нь орон сууц болон гэр хороололд амьдардаг, хэдэн хувьд нь өөрийн эзэмшлийн орон сууц зайлшгүй хэрэгтэй байгаа, хэдэн хувь нь агаарын бохирдол ихтэй орчинд амьдарч байгааг гаргахыг зорьсон бөгөөд шинэ байранд орж байгаа хүмүүс хэдэн төгрөгөөр байраа бүрэн тохижуулах боломжтойг гаргаж ирэхийг зорьжээ. Танилцуулгыг инфографик хэлбэрээр бэлдсэн ба Юнител группын захиалгаар Spoonmedia судалгааны төв хийж гүйцэтгэсэн байна.

No comments: