Элвин Тоффлер "Эрх мэдлийн огцом хувирлууд"

"Эрх мэдлийн огцом хувирлууд"зөвхөн асар өргөн хүрээнд төдийгүй, үл ажиглагдам байдлаар та биднйи өдөр тутмын амьдралын ердийн нэгэн хэсэг болсоор байгаа юм биш үү? Энэ нь цаашдаа мэдээллийн шинэ дайнууд, улс төрийн эрс тэрс үзэл, зөвхөн нийгмийн бүлгүудийн хоорондын төдийгүй мэдээллиéн системүүдийн хоорондын эсрэгцэл, тэмцлийг бидэнд авчрах уу? Хорин нэгдүгээр зуун гарлаа. Ирээдүй аль хэдийн эхэлчихлээ. Манай үсрэнгүé, бүр хэтэрхиé үсрэнгүй хөгжиж буй соёл иргэншлийн маань дүр төрх ямар байх бол ?...

No comments: