МАЛ АЖ АХУЙН ЭРЧИМЖИЛТИЙН ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДОЛ /ҮЗҮҮЛЭН/

Мал аж ахуйн эрчимжилт гэдэг нь мал маллагааны арга, хэлбэрийн /бэлчээрийн, суурин, хагас суурин/ асуудал биш, мал аж ахуйд шинжлэх ухааны ололт амжилтыг ашиглан аль болох үр ашигтай хөтлөн удирдах цогц арга хэмжээ мөн гэж ойлгож болох байна. Иймд бэлчээр, хадлангийн талбайг эзэмшүүлэх ашиглуулах асуудлыг мал аж ахуйн салбарын хөгжлийн хурдтай нийцүүлэхийн тулд одооноос эрх зүйн шинэтгэлийн судалгаа хийж, хэрэгжүүлж эхлэх шаардлагатай байна.

public_perception5 -

No comments: