ОНТ-ийн хөтөлбөрийн бүтэц, агуулгын мониторингийн дүн гарлаа

Хэвлэлийн Хүрээлэн, Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэйгээр МҮОНТ-ийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, мэдээллийн чанартай нэвтрүүлгийн агуулгад мониторинг хийх эхний шатны судалгааг явууллаа. Энэ удаагийн мониторингт тус телевизийн 2010 оны 4-5 сарын 14 хоногийн хөтөлбөрийг хамруулжээ.

Судалгааны тайланд ОНТ-ийн хөтөлбөр, нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдалд “Олон Нийтийн Радио Телевизийн хууль” болон “Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн стандарт”-ын үүднээс мониторинг хийж, 2007 оны байдалтай харьцуулан дүгнэлт гаргасан тухай дурьдсан байна. Ингэснээр ОНТ-ийн шилжилтийн үеийн тухай бодит мэдээллээр тус телевизийн удирдлага, уран бүтээлчдийг хангах, ОНТ-ийн төлөвшлийн үйл явцыг олон түмэнд ил тод болгох юм.

Мониторингийн хоёрдугаар шатыг 2010 оны 08-12 сард хэрэгжүүлэх бөгөөд эцсийн шатны тайлан, зөвлөмжийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй, ил тод танилцуулах ажээ. Уг мониторингийг өмнө нь 2007-2008 онд ХХ, ННФ хамтран хэрэгжүүлж, барууны орнуудын ОНТ-ийн хөтөлбөрт өргөнөөр ашигладаг олон хэмжээст аргачлал бүхий арга зүйг Монголын нөхцөлд тохируулан нэвтрүүлсэн туршлагатай юм.

Эх сурвалж: www.pressinst.org.mn

2 comments:

transit said...

_____8888888888____________________
____888888888888888_________________
__888888822222228888________________
_888888222I2222288888_______________
888888222222222228888822228888______
888882222222222222288222222222888___
88888222222222LUV22222222222222288__
_8888822222222222222222222222222_88_
__88888222222222222222U22222222__888
___888822222222222222222222222___888
____8888222222222222222222222____888
_____8888222222222222222222_____888_
______8882222222222222222_____8888__
_______888822222222222______888888__
________8888882222______88888888____
_________888888_____888888888_______
__________88888888888888____________
___________888888888________________
____________888888__________________
_____________8888___________________
______________88____________________
______________8_____________________
______________1_____________________
_______________1____________________
________________1___________________
_________________1__________________
__________________1_________________
__________________1_________________
_________________1__________________
________________1___________________
_______________1____________________
______________1_____________________
______________1_____________________
_______________1____________________
________________1___________________
_________________1__________________
__________________1_________________
___________________1__________

ЗОРИГТ8 said...

transit:
сайхан шаар байна