Түүвэрлэлтийн арга зүйн зөвлөмж /гарын авлага/

Үндэсний статистикийн хороо Аргачлал, шинжилгээ, судалгаа газар
Боловсруулсан АШСГ-ын мэргэжилтэн: Л.Мягмар, Ш.Ариунболд
Хянасан: АШСГ-ын орлогч дарга: А.Дэмбэрэл
Улаанбаатар 2007 он

Sample ZOVLOMJ -