Миний хайртай амьтан ТЭМЭЭ

"Òýìýýí ñ¿ðãèéí ãîâü", "Òýìýýí æèíãèéí öóâàà", "Òýìýýí äýýðýýñ íàðàí îéðõîí", "Òýìýýíèé äýðãýä äóóëàõàä", "Áîòãîíû äóó" ãýýä ìàíàé àðä ò¿ìíèé çîõèîìîë ñî¸ëä "ÒÝÌÝÝ" õýìýýõ àìüòíû òóõàé óðëàãûí á¿òýýë îëîí þì. Ýíý íü ÷ õýí á¿õíèé äóóëàõ äóðòàé äóó, àÿëàõ äóðòàé àÿëãóó áîëñîí íü òýìýýíä Ìîíãîë õ¿í ÿìàð èõ õàéðòàéã õàðóóëæ áóé.
Èíãýýä òýð á¿ð ÿðèãäààä áè÷èãäýýä áàéäàãã¿é òýìýýíèé òàëààð áëîãòîî áè÷ëýã íýìýõ äàëèìààð çóðãàí âèäåî îðóóëæ áàéíà.
Ñîëîíãîðîí òóÿàðàõ ãîâü ñîëîíãûí äîëîîí ºíãºòýé äýý õº
Ñîëáèî õ¿ðýí àò ìèíü ýý õº ñàðûí ãàçðààñ æîíæîîòîé äîî õº
Áîòãî ýíäñýí èíãýí òýìýý áîðõîí òîëãîäûã ãàíõòàë áóéëíà.
Áîðâèî õºøòºë àëñûã õàðóóëäñààð áîñîî ñàëõèí ãîðüäîí áóéëíà.
Ýãøèãò õàéðöàã òàâüñàí ýýæèéí ìèíü ýíãýðèéí øèëáèéã òàñàðòàë áóéëíà
Ýýðýì ãîâüäîî ºñãºñºí ýçíèéõýý ýìýýëèéí á¿¿ðèéã õàãàðòàë áóéëíà.

Òýìýý òàâàí õîøóó ìàëûí íýã
Òýìýý òàë, øàðãàë ãîâèéí àìüòàí

Íàðààðàà õóðàéëàõ õºíäèé㺺ðºº
Íààøëàíõàí òîðìîëçîõ íü ýýæ ìèíü ¿¿ äýý
¯ëýìæèéí õàéðàà èâë¿¿ëñýýð
¯ðäýý ë ÿàðñààð èðâ¿¿ äýý
Áóóðöàãëàí øàðãàëòàõ ãîâèîñîî
Áóéëàíõàí òîðìîëçîõ íü ýýæ ìèíü ¿¿äýý
Íàëãàðõàéí øàðãàë òàëààñàà
Íàääàà ë ÿàðñààð èðâ¿¿ äýý

Áóðàì øèã ñ¿¿òýé èíãýíäýý áè õàéðòàé
Áîñîî áºõòýé àòàíäàà áè õàéðòàé
Áîðõîí í¿äòýé áîòãîíäîî õàéðòàé

Áîäëîîñ ãàðäàãã¿é ãîâü òàëäàà áè õàéðòàé /Í.Áàòçîðèã/


5 comments:

tsasnii_chimee said...

хөөе П. Бадарч гээд манай нэг ах болор цомд "урд жил адуу хөтөлж ирсэн тэгэхэд ширүүн явдалтай учир болор шилэн цом хагарч мэднэ гээд өгөөгүй энэ жил тэмээ хөтөлж ирлээ" гэсэн үгээрээ байлдан дагуулсан юмдаа Нээрээ тиймээ гэх шиг нэр нь хүртэл Тэмээ харин хужаа нар хөлийн турууг нь өндөр үнээр авна гэх шиг яйж энэ хөөрхий амьтаны тоо толгойг өсгөх вэ?

ЗОРИГТ 8 said...

Цасны чимээд: Тэмээний талаар ихийг мэдэх юмаа миний найз. Найздаа тусалж бйагаарай

Anonymous said...

tiimeee zow gehdeee blogooo heechih endeeschin hvn olon medeelel awna

ЗОРИГТ8 said...

Anonymous said...
ойлгосонгүй..

Kruk said...

أُحِبُّ جَمَلاً!